آریاورزش
هدف این مجله اینترنتی پوشش همه جانبه والیبال ایران و جهان در سطح مردان و بانوان بوده تا بتوانیم به مدد این رشته اخلاق گرا مرزهای فرهنگی را جدای از تعصبات قومی و نژادی چه در سطح ملی و چه جهانی به هم نزدیکتر کنیم.

What are steroids

Steroids are a category of biologically active substances that are involved in the regulation of the vital activity of organisms. Also, this term is conventionally called a group of compounds that contribute to an increase in muscle mass.

According to the law, the consumption of these drugs is not prohibited, but the sale is penalized. https://steroidssp.com/ This decision was made due to the serious side effects that appear with the abuse of these funds.

Steroids and anabolic steroids should be separated. The first is a higher category of substances, which includes a second group of compounds. In general, steroids are biologically active substances of isoprenoid origin, the notable difference of which is the tetracyclic gonan system. The rings may contain alkyl, carbonyl, hydroxyl or carboxyl groups. The molecules themselves can be unsaturated or saturated.

These compounds can also be of plant and animal origin, in addition there are synthetic steroids. The first, for example, include cardiac glycosides - substances secreted by digitalis, strophanthus, thrush, which are used to normalize the heartbeat. In the human body, this group includes some compounds. 

For example, these are all bile acids, cholesterol and other substances. Consider steroid use and what they are in medicine. However, it is even more important to talk about steroid hormones, substances that regulate biological processes throughout the body.

نظر بدهید

ffe3c4eb5df8426fa461e657045947b4